Ukrainian English Russian

1. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук В.В. Зуй та ін..; за аг. ред. В.М. Гаращука. Харків.: Право, 2016. 144 с.


2. Андросюк В.Г. Юридична психологія: підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. /В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьєв; за ред. Я.Ю. Кондратьєва. Київ: Вид. дім "Ін Юре", 1999. 352с.


3. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В.Г. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник /За ред. Т.А. Денисової. Київ: Істина, 2008. 400с.


4. Бедь В.В. Юридична психологія: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Бедь. Львів: Новий світ, 2009. 380с.


5. Богатирьов І.Г., Богатирьова О.І. Державна кримінально-виконавча служба України (Історія та сучасність). Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2007. 352с.


6. Бочелюк В.Й. Юридична психологія: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 336с.


7. Взаємовідносини пенітенціарного персоналу і засуджених. Вимоги, стандарти, перспективи… Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2012. 80с.


8. Вогнева підготовка: Навч. посіб. Дніпродзержинськ, 2007. 98с.


9. Дука О.А. Порядок та умови проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України (на допомогу молодому фахівцю): навчальний посібник /О.А. Дука, Л.В. Заславська, С.А. Зінченко, І.М.Копотун; за заг. ред. О.В. Лісіцкова. Київ: Державна пенітенціарна служба України, 2013. 213с.


10. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 272 с.


11. Замула С.Ю. Основи пенітенціарної педагогіки і психології: навчальний посіб. /С.Ю. Замула, В.А. Костенко, В.І. Мандра, Б.В. Падалець, С.І. Скоков; під заг. ред. В.М. Синьова. Біла Церква: Білоцерківське училище ППП ДКВС України, 2003. 101с.


12. Замула С.Ю. Профілактика впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у спеціальних виховних установах: навчально-методичний посібник /С.Ю. Замула; ред. В.М. Оржеховська. Біла Церква: Білоцерківське училище ППП ДКВС України, 2011. 240 с.


13. Замула С.Ю. Основи пенітенціарної педагогіки і психології: навчальний посібник/ С.Ю. Замула, В.І. Мандра, І.В. Пахомов. Біла Церква: Білоцерківське училище ППП ДКВС України, 2012. 146с.


14. Кінаш О.М., Кожан Н.Є., Мойсєєва Н.М., Швидкий К.І. Профілактика інфекційних хвороб в ДКВС України: збірник матеріалів для проведення навчання осіб, які тримаються в установах Державної кримінально-виконавчої служби. Київ: СНІД Фонд Схід-Захід, 2010. 67с.


15. Кінологічне забезпечення Державної фіскальної служби України: монографія; за заг. ред. Царенка В.І. Хмельницький.: ФОП Мельник А.А., 2015. 348 с.


16. Коваленко В.В. Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній: монографія /Коваленко В.В., Джужа О.М., Колб О.Г. та ін.; за заг. ред. д-ра. юрид. наук, проф. Коваленка В.В. Київ: Атіка Н, 2011. 368с.


17. Коновалова В.О. Юридична психологія: підручник для вузів /В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. 2-е вид., перероб. і доп. Харків: Право, 2008. 240 с.


18. Конституційне право України: посіб. для підготовки до іспитів / Ю.Г. Барабаш, Т.М. Слінько, Л.І. Летнянчин та ін. 3-тє вид., переробл. та допов. Харків: Право, 2016. 346 с.


19. Кримінально-виконавче право України: підручник: у 2-х т. /(Музика А.А., Конопельський В.Я., Письменський Є.О. та ін.); за заг. ред. д-ра юрид. наук. проф. Є.Ю. Бараша. Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т.П. 2018.


20. Крейдун Н.П. Основи пенітенціарної психології: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.П. Крейдун, О.М. Лактіонов, А.В. Сорока, С.І. Скоков. Харків: [б. в.], 2007. 140с.


21. Кримінально-виконавче право: навч.-прак. посіб. (для підготовки до іспиту аспірантів, здобувачів та студентів) / К.А. Автухов; за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків: Право, 2016.- 158 с.


22. Кримінальне право України. Загальна частина: посіб. для підготовки до іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко. Харків: Право, 2016. 200 с.


23. Кримінальне право України. Особлива частина: посіб. для підготовки до іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко. Харків: Право, 2016. 156 с.


24. Кримінальний процес: навч. посіб. для підготовки до іспиту / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін. Харків: Право, 2016. 296 с.


25. Кубрак Р.М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: монографія/ Р.М.Кубрак, В.В. Лень. Дніпро:Видавець Біла К.О., 2018. 272с.


26. Левківський Б.К. Юридична етика та деонтологія: навч.-метод. посіб. / Б.К. Левківський. Київ: 2009. 126 с.


27. Лозовой В.О. Професійна етика юриста /В.О. Лозовой, О.І. Петришин. Харків: Право, 2004. 176с.


28. Макгакін.Дж. Сучасний в’язничний менеджмент. Рада Європи. 2017. 100с.


29. Майданник О.О. Конституційне право України: Навч. посіб. Київ: Алерта, 2011. 380с.


30. Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика суїциду та агресивної поведінки у засуджених до довічного позбавлення волі: методичні рекомендації. Київ: Вид-во ПАЛИВОДА А.В., 2011. 128с.


31. Методичні рекомендації ДДУ ПВП щодо проведення обшуків в установах кримінально-виконавчої системи із залученням особового складу підрозділів особливого призначення кримінально-виконавчої системи для дій у надзвичайних ситуаціях. Київ. 2002.


32. Морозов О.М. Агресивні засуджені: монографія /О.М. Морозов, Т.Р. Морозова. Київ: «МП Леся», 2000. 204с.


33. Мостовая И.М. Юридическая психология /И.М. Мостовая. 3-е изд. Київ: ВИРА-Р, 2000. 120с.


34. Настанова зі стрілецької справи. 5,45мм автомати Калашникова та 5,45мм ручні кулемети Калашникова: МОУ Київ. 2004. 152с.


35. Настанова зі стрілецької справи. 9мм пістолет Макарова (ПМ): МОУ Київ. 2004. 56с.


36. Науково-практичний коментар розділу ІV «Повноваження поліції» та роділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін.; за заг. ред. Т.П. Мінки. Харків: Право, 2016. 178с.


37. Огляд рішень Європейського суду з прав людини. Донецьк: «Донецький Меморіал», 2011. 55с.


38. Пилипів Б.І. Вогнева підготовка: Навч. посібник (з метод. рек.) /Василенко В.В., Дзюба В.М., Окунський О.Ю., Пилипів Б.І.; За ред. Б.І. Пилипіва. Київ. 2003. 272с.


39. Пузирьов. М.С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2018. 514 с.


40. Посібник по визначенню типового алгоритму та тактики дій під час захоплення заручників на території установ кримінально-виконавчої служби. Київ: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2003 (ДСК).


41. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі /Міністерство юстиції України, 2014. 64с.

 

42. Романовська Л.І. Модуль психолого-педагогічної компетентності: навч.-метод. посіб. /Л.І. Романовська, Ю.В. Попик, С.Ю. Замула. Хмельницький: ХНУ, 2013. 326с.


43. Сабуров А.С. Юридична психологія: навч. посіб. для студ. юрид. вузів та ф-тів /А.С. Сабуров; відп. ред. Н.І. Коваленко. Київ: ТП Пресс, 2003. 207с.


44. Савченко А.В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) текст навч. посіб. / А.В. Савченко Київ: «Центр учбової літератури». 2016. 168 с.


45. Свердлін К.Ю. Методика визначення рівня професійної деформації співробітників кримінально виконавчої системи за допомогою узагальненого коефіцієнта //Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Київ: Нац. акад. внутр. справ. 2011. 253с.


46. Сєвєров О.П. Вивчення та попередження конфліктних взаємин між засудженими: метод. посіб. /О.П. Сєвєров, С.І. Скоков. Київ: [б. в.], 2002. 50с.


47. Синьов В.М. Пенітенціарна педагогіка: в основних запитаннях і відповідях (для підготовки до семестрових та державних іспитів): навчальний посібник /В.М. Синьов, В.І. Кривуша. 2-е вид., доп. Київ: [б. в.], 2000. 123с.


48. Синьов В.М. Професійне спілкування пенітенціарного персоналу: навч.-метод. посіб. /В.М. Синьов, В.С. Медведєв, С.І. Скоков. Київ: [б. в.], 2003. 152с.


49. Скрипкин Ю.К. Кожные венерологические болезни. Москва: Триада-фарм, 2005. 687с.


50. Соболь Є.Ю. Взаємодія органів внутрішніх справ і кримінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях: навч. посіб./за ред. д-ра. юрид. наук проф. В.П. Пєткова Київ: Дакор, 2011. 208 с.


51. Сорока А.В. Юридическая психология. Краткий курс: уч.-метод. пособие /А.В. Сорока. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. 120с.


52. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист. Підручник. Київ: Знання-Прес, 2007. 487с.


53. Степанов О.М. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. /О.М. Степанов, М.М. Фіцула. 2-е вид. доп. Київ: Академвидав, 2006. 520с.


54. Типові схеми розміщення інженерно-технічних засобів охорони у виправних колоніях. Київ: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2002.


55. Унікальний посібник з кримінального права України / В.М. Киричко.Харків.: Право, 2015. 1088 с.


56. Харченко С.Я. Пенітенціарна педагогіка: наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /С.Я. Харченко, О.Л. Караман, Н.П. Краснова. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. 329с.


57. Харченко С.Я. Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у спеціальних виховних установах: навч.-метод. посіб. /С.Я. Харченко, О.Л. Караман, О.С.Третяк. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. 394с.


58. Цапко В.Г. Безпека життєдіяльності. Підручник. /Цапко В.Г., Мазоренко Д.І., Скопко Ю.С., Тіщенко Л.М.; за ред. Цапко В.Г. Київ: Знання, 2008. 397с.


59. Чебоненко С.О. Пенітенціарна психологія: навч. посіб. / С.О. Чебоненко, О.С. Третяк. Чернігів: 2011. 219с.


60. Чуприна О.В., Гищак Т.В., Долинна О.В. Основи медичних знань: долікарська допомога та медико-санітарна підготовка: Навч. посіб. Київ: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2006. 216с.


61. Шмаль С.Г. Військова топографія. Київ: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. 328с.


62. Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: монографія /Д.В.Ягунов; Державна пенітенціарна служба України. 4-те вид., перероб. і допов. Одеса: Фенікс, 2011. 446с.


63. Як змусити стандарти працювати. /Практичний посібник по ефективному застосуванню міжнародних тюремних правил. 2-ге вид. Донецьк: Східний видавничий дім, 2011. 124с.