Ukrainian English Russian

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        Наказ Дніпродзержинського училища

                                                        професійної підготовки персоналу

                                                        Державної кримінально-виконавчої

                                                        служби України

                                                        20.08.2015  № 12/ОД-15

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дніпродзержинське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

 

1. Цей Порядок визначає механізм складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Дніпродзержинське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації".

3. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпродзержинське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, при здійсненні ними своїх функцій.

5. Запитувач може звернутися до Дніпродзержинського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

6. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

7. Запит на отримання публічної інформації подається до Дніпродзер-жинського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

8. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

9. Запит на інформацію повинен містити:

     1) прізвище, ім’я, по батькові запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку, якщо такий є (для фізичних осіб);

           найменування запитувача, прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку, якщо такий є (для юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи).

     2)  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

     3)  підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

10. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів.

11. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Дніпродзержинсь-кого училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та на інформаційних стендах.

12. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа Дніпродзержинського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з питань доступу до публічної інформації, із обов'язковим зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

13. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

14. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Дніпродзержинського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, дати надходження та вхідного номера запиту. Копія повертається запитувачу.